GUIA

GUIA DIDÀCTICA
Justificació
No sabria dir ben bé, si aquest treball és una webquest sobre una petita recerca ciéntifica o si és una petita recerca científica amb l'estructura d'una webquest.
Sigui com sigui el que s'ha pretès amb el desenvolupament d'aquesta experiència és  apropar als menuts a la ciència ajudats per l'estructura clara i concisa d'una webquest on el treball cooperatiu entre alumnes és una de les premises fonamentals.
A més, en tot aquest procés serà indispensable la utilització de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement, a través de la recerca a la Internet, ús del correu electrònic, l'escriptura al blog de l'aula...

Marc Curricular 


Competències bàsiques

1.- Competència en comunicació lingüística
2.- Competència matemàtica
3.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
4.- Competència en el tractament de la informació i competència digital
5.- Competència social i ciutadana
6.-.Competència cultural i artística
7.- Competència per aprendre a aprendre
8.- Competència en autonomia i iniciativa personal


  OBJECTIUS COMPETÈNCIES
  Llengua catalana i Literatura

  Particicipar en situacions d'aprenentatge compartir, per recollir i intercanviar informació i opinions, planificar accions conjuntes, resoldre conflictes o arribar a acors, amb una actitud de cooperació i respecte per les aportacions i opinions de les altres persones.


  1,5,7,8
  Interesar-se per espressar-se oralment de manera correcta, amb entonació i pronunciació adequades i exposició clara. 1
  Comprendre informació genreal sobre fets i esdeveniments pròxims a la seva experiència. 3,8
  Produir diferents textos escrits utilitzant elemements gràfics i paratextuals que facilitin la comprensió. 1,8
  Cooperar i respectar els altres en les situacions d'aprenentatge compartit, en grup gra i petit. 5,8
  Iniciar-ce en l'ús de programes informatics de processament de textos en tasques senzilles. 4,7,8
  Matemàtiques

  Utilitzar els nombres naturals, les seves relacions ioperacions per obtenir i expressar informació, per la interpretació de missatges i per la resolució de problemes en contextos significatius. 2, 8
  Coneixement del medi físic, social i cultural

  Observar i percebre alguns elements naturals de l'entorn , comunicant aquestes observacions a traves de formes de representació bàsiques. 2, 3,7
  Comunicar oralment les experiències realitzades, amb ajuda d'imatges i de textos escrits breus. 1,5
  Utilitzar les nocions bàsiques de temps, les seves unitats de mesura i del calendari per assenyalar fets de la vida quotidiana. 2, 3,5
  Observar, descriure i diferenciar diferents materials i les propietats d'aquests, relacionant amb els seus usos i classificant-los segons criteris elementals: textura, colors, forma. 2, 3,7,8
  -Participar en l’elaboració, realització i avaluació de treballs d’investigació
  relacionats amb aspectes rellevants de l’entorn natural, social i cultural
  1,6,4,7,
  8,5,3


  Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos del medi natural, social i cultural mitjançant tecnologies d'informació i comunicació 1,4,7,8
  Educació artística

  Observar i explorar els elements presents als entorns naturals, 6
  Elaborar dibuixos 6  CB
  Dimensió
  Criteris avaluació
  1

  Comprendre i interpretar la realitat a partir de textos orals i escrits.

  • Cercar, recopilar, organitzar i comunicar informació.

  • Generar idees.

  • Gaudir expressant-se.

  • Parlar forma fluida.

  • Escriure textos per expressar idees, sentiments i experiències
  Cercar, recopilar, seleccionar i processar informació.


  Gaudir expressant-se de forma oral.


  Parlar en públic amb seguretat i confiança.


  Escriure textos per expressar idees, sentiments i experiències adequats a la situació i amb intencions comunicatives o creatives diverses.


  2

  Planificar i aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana i del món laboral.


  • Utilitzar estratègies de resolució de problemes en situacions de la viada quotidiana.


  • Utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics.
  Saber utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics per situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades.


  3


  Obtenir, interpretar i avaluar resultats.
  • Recollir informació relacionada amb el treball.

  • Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació  Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa.  4

  Utilitzar recursos compartits en una xarxa
  • Utilitzar recursos compartit en una xarxa.

  • Utilitzar les eines de navegacio.

  • Argumentar les opinions.

  • Treballar en entorns col.laboratius  Utilitzar les eines de navegació per Internet .  Comunicar la informació i els coneixements adquirits en diferents suports i emprant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i tècniques específiques, aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació
  Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de coneixement


  Treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals


  5

  Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat


  • Comunicar,expressar idees pròpies.

  • Escoltar als altres amb respecte.

  • Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària valorant conjuntament els interessos individuals i els del grup
  Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres


  Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària valorant conjuntament els interessos individuals i els del grup
  6


  Aplicar habilitats de pensament divergent i de treball cooperatiu
  • Aplicar habilitats de pensament divergent i de treball col·laboratiu.

  • Col·laborar per a la consecució d’un resultat final en el treball col·lectiu.

  Disposar d’habilitats de cooperació per contribuir a la consecució d’un resultat final en treballs col·lectius.


  7

  Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit
  • Mostrar curiositat per plantejar-se interrogants.

  • Identificar i manejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació o problema

  • Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.

  • Ajudar als companys i organitzar la feina de manera àgil i equitativa.

  Mostrar curiositat per plantejar-se interrogants  Identificar i manejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació o problema  Aprendre de i amb els altres


  Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu

  8
  Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos i d’afrontar problemes.

   
  Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible


  Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres
     • Escollir, calcular i assumir riscos i afrontar problemes

  • Planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora

  • Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible

  • Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres

  Organització i temporalització.
  Aquesta petita recerca va dirigida a alumnes de Primer Cicle d'Educació Primària.
  Per dur a terme el treball s'utilitzaran diferents tipus d'agrupament, especificats a les activitats a l'apartat del procés i tasca.
  Per dur a terme totes les activitats proposades seran necessàries unes 12 o 13 sessions que es distribuiran en unes dues sessions setmanals de forma que es puguin anar realitzant totes les activitats.
  L'organització del projecte es realitzarà de la següent forma:
  • 1 sessió per a la presentació de la petita recerca (amb canó de projecció) (Gran grup)
  • 2 sessions per a la recerca de la informació a la internet i fer la carta a la famílies demanant informació.(Petit grups: científics, doctors, investigadors i físics)
  • 1 sessió  per possar en comú la informació trobada i duita a la classe.(Gran grup)
  • 1 sessió per observar la floridura a través del microscopi i dibuixar el que s'ha vist (Grup desdoblat)
  • 1 sessió elaborar la hipòtesis (Individualment)
  • 2 sessions per grups cooperatius per dissenyar l'experiment. 
   1 sessió de posada en comú de com seran els experiments. La posada en comú serà a càrrec de cada portaveu dels grups cooperatius. 
  • 1 sessió de posada en marxa de l'experiment
  • La fase d'observació es fara cada dia (puntualment) durant el temps que duri l'experiment.
  • 1 sessió per fer les conclusions (Per grups cooperatius)
  • 1sessió. Enviament de les conclusions al doctor Aspirina a través del correu electrònic. (Grup desdoblat)
  • 1 sessió per a l'avaluació del projecte (Grups cooperatius)

  Avaluació
   
  L'avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador, orientador i
  autocorrector del procés educatiu. L'objectiu ha de ser orientar i millorar, en
  nivell de disseny i desenvolupament, tant els processos com els resultats de la
  intervenció educativa.
  Per a la realització de l’avaluació s’utilitzarem diferents procediments:

  Observació continuada que farà el/la mestre/a durant totes les sessions.
  Anàlisi de produccions realitzades.
  Les rúbriques que s'han elaborat per avaluar el treball de l'alumnat.Aquestes es passaran de forma individual i conjunta amb el/la mestre/a i
  els components del grup per tal de compartir diferents punts de vista i
  intercanviar opinions.
  RUBRICA D'AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

  L'observació és l'instrument més important per a dur a terme l'avaluació;
  basant-se en una observació constant i sistemàtica dels processos de
  desenvolupament i aprenentatge de cadascun dels infants per comprendre i
  valorar els canvis i els progressos més que les dificultats i mancances.
  En l’anàlisi de les produccions s’inclouran tan les diferents produccions
  individuals com grupals, així com també l’expressió oral.
  Les rúbriques permeten mesurar el treball del alumnes, el seu funcionament
  durant el procés i les seves habilitats per treballar de manera cooperativa, amb
  una objectivitat més gran.
  Abans de començar a treballar els alumnes han de saber com i de què seran
  avaluats. D'aquesta manera es potencia una bona orientació del treball, els
  ajuda a pensar i els orienta sobre el que s'espera d'ells, d’aquesta forma els
  alumnes s’impliquen més el projecte i els procés d’aprenentatge és molt més
  significatiu.

  Nota: Es proposa, aquest exemple d’avaluació que cal entendre només com una
  possibilitat, entre moltes d’altres i que, sempre, s’ha d’ajustar a cada situació real.